Brf Åkeriet

... i Sundbyberg

Årsstämma den 20 maj 2021 kl. 19.00

ÅRSMÖTE

Föreningsstämma 2021 i Brf Åkeriet

Torsdagen den 20 maj kl. 19.00 

Utomhus utanför tvättstugan vid Humblegatan 5

Du kallas härmed till ordinarie årsmöte i bostadsrättsföreningen Åkeriet. Med anledning av COVID-19 beaktar styrelsen risken med att sammanträda fysiskt. Därmed har styrelsen beslutat att stämman kommer hållas utomhus på föreningens mark utanför tvättstugan vid Humblegatan 5. Med detta sagt är det viktigt att man som medmänniska tar sitt ansvar och stannar hemma om man visat på symptom eller blivit exponerad. Förändras läget på något sätt så kommer informationen att kommuniceras ut. Vi ber samtliga medlemmar att hålla avstånd till varandra under föreningsstämman. Enligt en tillfällig lag får en medlem fritt välja ombud oavsett vad som står i stadgarna samt att ett ombud får företräda fler än en medlem. 

Utöver detta ser vi helst att endast en person per hushåll kommer. 

Glöm inte heller att ta med årsredovisningen till årsstämman.

Varmt välkomna!  

Dagordning: 

På ordinarie föreningsstämma skall förekomma:

 1. Stämmans öppnande.
 2. Godkännande av dagordning.
 3. Val av stämmoordförande.
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
 5. Fråga om närvarorätt på stämman
 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
 8. Fastställande av röstlängd.
 9. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
 10. Föredragning av revisorns berättelse.
 11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
 12. Beslut om resultatdisposition.
 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 14. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.
 15. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 17. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 18. Val av valberedning
 19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt § 38 (motioner).
 20. Stämmans avslutande.

Information angående förnyelse av bredband och TV-utbud

Årsstämma den 23 maj 2019 kl. 19.00

Torsdagen den 23 maj kl 19.00 

Franstorpsvägen 7 

Vänligen observera lokalbyte från tidigare årsstämmor 

Du kallas härmed till ordinarie årsmöte i bostadsrättsföreningen Åkeriet. Kan du inte närvara bör du ställa ombud i ditt ställe. För att ombudet ska kunna utöva rösträtt krävs att denne utrustats med en fullmakt, och antingen är medlem i föreningen eller närstående som sammanbor med fullmaktsgivaren. Det går inte att e-posta en fullmakt utan den måste vara i original med underskrift. För närmare information hänvisas till stadgarna. 

Årsredovisningen finner ni separat till denna kallelse och den kommer även läggas ut på hemsidan. 

Varmt välkomna! 

Dagordning: 

På ordinarie föreningsstämma skall förekomma: 

1. Stämmans öppnande. 

2. Godkännande av dagordning. 

3. Val av stämmoordförande. 

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare. 

5. Fråga om närvarorätt på stämman 

6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 

7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst. 

8. Fastställande av röstlängd. 

9. Föredragning av styrelsens årsredovisning. 

10. Föredragning av revisorns berättelse. 

11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. 

12. Beslut om resultatdisposition. 

13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. 

14. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår. 

15. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter. 

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter. 

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 

18. Val av valberedning 

19. Beslut om bredband/tv-anslutning enligt framtagna förslag i bilaga 1 

20. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt § 38 (motioner). 

21. Stämmans avslutande.

Årstämma den 21 maj 2018 kl.19:00

Brf Åkeriet kallar till årstämma

Måndag den 21 maj 2018 kl.19:00
Matsalen Lilla Albyskola,
Humblegatan 19-23

Dagordning, årsredovisning, samt inkommen motion har delats ut i era brevlådor.

Kallelsen med dagordningen hittar ni även här:
Kallelse Årstämma 2018

Varmt välkomna!

Extrastämma Brf Åkeriet

Brf Åkeriet kallar till extrastämma

Onsdag den 21 mars kl.19:00
Matsalen Lilla Albyskola,
Humblegatan 19-23

Extrastämman är sammankallad med anledning av förändringar i föreningens stadgar efter en lagändring. De nya stadgarna ska vara uppdaterade och antagna innan den 30 juni 2018 och en stadgeändring kräver beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor, därav denna kallelse till extrastämma.

I tillägg till ovan har en utav medlemmarna i valberedningen flyttat från föreningen och det ska därför välja in en ny person i valberedningen.

Kan du inte närvara bör du ställa ombud i ditt ställe. För att ombudet ska kunna utöva rösträtt krävs att denne utrustats med en fullmakt, och antingen är medlem i föreningen eller närstående som sammanbor med fullmaktsgivaren. Det går inte att e-posta en fullmakt utan den måste vara i orginal med underskrift. För närmare information hänvisas till stadgarna.

Dagordningen samt förslag till nya stadgarna har delat ut i era brevlådor.

Varmt välkomna!

Nyhetsbrev 2018-03-11

Hej grannar och medlemmar!
Nedan följer lite matnyttig information och nyheter från er styrelse.

Ombyggnation av lokal, Trädgårdsgatan 4A
Arbetet med att omvandla lokalen på Trädgårdsgatan 4A, som tidigare hyrdes av Pantogravyr, till en lägenhet har pågått en längre tid. Tyvärr har arbetet blivit fördröjt då den entreprenör som initialt anlitades för att utföra arbetet inte levde upp till de förväntningar som styrelsen hade och styrelsen har därför valt att engagera en ny entreprenör. Den nya entreprenören är Gleipnergruppen som har gjort många liknande arbeten förut där de har omvandlat befintliga lokaler/utrymmen till lägenheter i ett antal bostadsrättsföreningar i Stockholmsområdet.

Ombildning av hyresrätt
Kontraktet på en av de hyresrätter som finns i föreningen har sagts upp av hyresgästen och styrelsen har påbörjat arbetet med att omvandla lägenheten från en hyresrätt till en bostadsrätt. Det planeras att använda vinsten från försäljningen till att amortera av på föreningen lån.

Betala hyran av övernattningslägenheten med Swish
Det går nu att betala hyran för övernattningslägenheten med Swish på följande telefonnummer 123 682 52 02. Styrelsen vill uppmana att i första hand betala med Swish för att minska på kontanthanteringen. Bifoga information om namn och datum i betalningen som ska vara tillhanda senast dagen innan bokningen.

Städdag
Det kommer att vara en städdag under våren, håll utkik för mer information. Vi hoppas att så många som möjligt vill vara med och bidra till vår gemensamma trivsel.

Årsredovining
Styrelsen håller i skrivande stund på att arbeta med årsredovisningen och förvaltningsberättelsen inför årsstämman. Årsstämman kommer att hållas under våren och datum för stämman kommer att bestämmas inom kort.

Gå med i styrelsen
Vid årsstämman kommer det att hållas val till föreningsstyrelen, är du intresserad av att gå med? Skicka ett mail till info@brfakeriet.se för att anmäla ditt intresse, bifoga din kontaktinformation.

Vänliga hälsningar
Styrelsen, Brf Åkeriet

Årsstämma den 18 maj kl 19 i Lilla Alby skola

Brf Åkeriets årsstämma kommer hållas torsdagen den 18 maj kl 19 i matsalen i Lilla Alby skola. Vi ses där!

Nyhetsbrev 2016-11-07

Hej grannar och medlemmar!
Nedan följer lite matnyttig information och nyheter från er styrelse.

Information från Årsstämman
Vår årsstämma hölls den 24:e maj kl 19.00 i Lilla Albys nybyggda skolmatsal och 25 bostadsrätter var representerade på plats. Utfallet från årsstämman kan läsas i sin helhet i protokollet (finns några kopior utanför tvättstugan) men bland annat bestämdes att den då sittande styrelsen fick förnyat förtroende för ytterligare ett år. Några av oss hade flaggat för att man gärna hade velat lämna över stafettpinnen, men då valberedningen trots en gedigen insats inte hittade en enda medlem som var beredd att sitta i styrelsen så bestämde vi oss för att köra på ett år till.

Sopskåpen installerade och klara
Våra nya fina sopskåp är på plats sedan ett halvår tillbaka och de används för fullt. Vi hoppas att vi nu en gång för alla kommer ifrån ”sop-problemen”, men kom ihåg att vara noggranna med att lägga rätt sopor i rätt kärl. Grovsopor som t ex kartong, plast och glas finns det återvinningsbehållare för på Trädgårdsgatan 26.

Nya garageportar installerade
De nya garageportarna blev installerade efter sommaren. Det är dock inte helt klart utan det måste kompletteras med plåtarbete som kommer ske inom kort.

Nyhetsbrev på mailen
Vi ska göra ett försök att få in alla våra medlemmars mail-adresser så vi i fortsättningen kan få ut information till er snabbare och smidigare. Det ni som medlem behöver göra är bara att skicka ett mail (den ni vill ha nyhetsbrevet till) till info@brfakeriet.se med ert namn och vilken port ni bor i.

Ny ekonomisk förvaltare
Vår gamla ekonomiska förvaltare T&T har gått in i ett företag som heter SBC (svensk Bostadsrättscentrum). Ni ska alla ha fått första omgången med fakturor och information från dem gällande autogiro mm. Kontaktinformation till dem är följande. 0771 – 772 772 eller kundtjanst@sbc.se.

Fönstermålningen nästan klar
Ommålningen av våra fönster är nästan klar, dock fick Obab, målerifirman, inte godkänt på besiktningen. Det förekommer nämligen färgsläpp i väldigt många lägenheter om man öppnar fönster eller dörrar. Detta är såklart inte okej, däremot tillåter inte vädret att det åtgärdas nu i höst/vinter utan det blir först i vår som vi kan komma tillrätta med det. Bortsett från den tråkiga detaljen så tycker vi i styrelsen att det blev väldigt fint och det är många boende som också har påpekat att de gillar den nya mörkgröna färgen.

Anslagstavlan vid tvättstugans entré
Vi kommer inom kort att tömma anslagstavlan som sitter vid entrén till tvättstugan. Där kommer vi sätta upp viktig information men det kommer också vara en yta där alla vi som bor i föreningen kan lämna meddelanden, t ex om man har något som man vill sälja eller skänka, eller om man har något annat man vill kommunicera med övriga medlemmar.

Frisk utemiljö Vår leverantör
DCE har gjort ett jättejobb med vår utemiljö. Våra buskar och häckar hade varit vanskötta under lång tid och nu får de börja om på nytt igen. Det ska bli spännande att se hur det kommer bli i vår.

Stamspolning inom kort
I november kommer vi att genomföra en stamspolning. Solna Högtryck kommer att spola de stora stammarna som går under husen och de ska också spola i alla lägenheter och lokaler. De kommer att avisera innan de kommer ut och antingen så är man hemma och öppnar åt dem eller så lämnar man nycklarna i tuben. Föreningen har rätt att få tillträde till alla lägenheterna för att kunna göra denna typ av åtgärder och om det uppstår extrakostnader på grund av att våra leverantörer inte kommer in i en lägenhet så kan det drabba den enskilda lägenhetsinnehavaren.

Policy för andrahandsuthyrningar
Styrelsen har tagit fram en policy för andrahandsuthyrningar som snart finns upplagd på vår hemsida, där finns även instruktioner för hur man ansöker om att få hyra ut i andrahand. OM det är någon som hyr ut sin lägenhet i andrahand utan att fått tillstånd, skicka in en ansökan snarast. En icke-godkänd andrahandsuthyrning kan leda till att man blir av med lägenheten.

Ombyggnationsprojekten
Vid extrastämman för snart ett år sedan röstades det igenom ett förslag att försöka konvertera hyreslokalen på hörnet av 4A (gamla Pantogravyr) samt en lokal på 5A från hyreslokalen till bostadsrätter. Gällande 4A så har vi efter många om och men äntligen fått bygglov, dock har vi inte fått startbesked ännu men vi för en dialog med byggfirman om hur vi ska ta oss vidare på bästa sätt. Gällande lokalen i 5A har vi efter kontakt med kommunen valt att inte gå vidare med planen att söka bygglov. Detta då det enligt gällande regler inte är möjligt att få bygglov för den lokalen.

OVK del 1 genomförd
Som ni vet har vi gjort en obligatorisk ventilationskontroll men dessvärre blev den inte godkänd. De allra flesta punkter som behöver åtgärdas är sådant som åligger lägenhetsinnehavaren att genomföra, dels små saker som att det saknas fettfilter i spiskåpan eller att vredet på spiskåpan är trasigt men också lite mer komplicerade saker som att man har installerat en motordriven fläkt på vårt självdragssystem. Vi kommer inom kort att meddela samtliga lägenheter som finns med på åtgärdslistan vad problemet består i och hur det kan åtgärdas. Sedan kommer vi att genomföra ytterligare en OVK efter årsskiftet för att se så alla punkter har åtgärdats.

Hobbyrum i 4B
Skyddsrummet i 4B har länge stått tomt men i fortsättningen kommer det utrymmet att fungera som ett hobbyrum tillgängligt för alla boende. Det vill säga en lokal dit man kan ta sina små projekt, exempelvis om man vill måla om en möbel, snickra ihop något eller vad det kan vara. Till en början kommer lokalen vara väldigt sparsamt inredd men förhoppningen är att den på sikt ska kunna bli en trevlig lokal som kan vara till stor nytta för oss boende.

Med vänlig hälsning / Er Styrelse

Nyhetsbrev 2016-04-18

Hej grannar och medlemmar!
Nedan följer lite matnyttig information och nyheter från er styrelse.

Save-The-Date – Årsstämma 24:e Maj
Årsstämman kommer att hållas i Lilla Alby Skola den 24:e Maj kl 19.00.

Motioner till Årsstämma
Varje medlem har inför årsstämman möjligheten att försöka påverka sin och andras boendesituation genom att lämna in en motion. Det är inte särskilt svårt att skriva ihop en motion, och ett tips är att göra motionen kort, koncis och lättförståelig för att öka chansen att den röstas igenom.

Exempel på hur en motion kan se ut.

Motioner ska lämnas in skriftligen senast den 9:e Maj, de lämnas i Styrelserummets
brevinkast på Humblegatan 5A (en trappa ned från portentrén).

Nya garageportar i Maj
De nya garageportarna är beställda och de beräknas bli installerade i slutet på Maj.
Portarna kommer inte bli gråa som vi skrev i förra Nyhetsbrevet utan vi kommer hålla oss
till en liknande röd färg som vi har idag.

Försenade sopskåp på ingång
Efter en långdragen dialog med kommunen har vi nu beställt nya sopskåp, som har beräknad leverans i mitten på maj. Det kommer bli ett sopskåp till respektive fastighet och i varje skåp finns det plats för två stora gröna sopkärl, dvs de bruna kärlen kommer stå utanför. Anledningen till varför vi har valt sopskåp som inte rymmer alla tre kärlen är dels att vi då slipper söka bygglov men också för att det inte är en bra lösning att ha de små matavfallskärlen i skåp som är avsedda för stora kärl, då finns det nämligen en stor risk för att det blir matavfall som faller utanför kärlet.

Vårens Städdag!
Den 21 Maj kommer vi att ha Städdag. Tillsammans ska vi då göra en insats för att göra vår förenings gemensamma utrymmen så fina vi bara kan. Det är Trädgårdsgruppen som kommer hålla i dagen och om ni inte har möjlighet att delta då utan istället vill få något uppdrag ni kan utföra vid annat tillfälle så kontakta dem på tradgardsgruppen@brfakeriet.se.

Beskärning av buskar och träd
Vår leverantör DCE kommer under slutet av april eller början på maj att genomföra
omfattande beskärningar av buskar och träd. Underhållet av dess har under flera år varit bristfälligt varför vi nu måste ta nya tag och ”börja om” på många ställen. Men på sikt kommer det bli väldigt fint och grönt!

Vill du hyra förråd eller källarlokal?
Om det är någon som är intresserad av att hyra ett extra förrådsutrymme eller en lokal för att bedriva någon verksamhet eller hobby i så hör gärna av er till styrelsen så kan vi se om något av de utrymmen vi har passar dig och dina behov.

Andrahandsuthyrningar
Vi har idag ett antal medlemmar som hyr ut sina lägenheter i andrahand. Detta i sig är inget problem så länge det sker enligt konstens alla regler, den viktigaste av dessa regler är att man har fått tillstånd från föreningen.

OM det är så att någon i föreningen hyr ut sin lägenhet i andrahand utan att ha ansökt och fått tillstånd, gör det snarast…

Med vänlig hälsning / Er Styrelse

Nyhetsbrev 2016-01-25

Hej grannar och medlemmar!
Nedan följer lite matnyttig information och nyheter från er styrelse.

Tillskott till Styrelsen
I samband med extrastämman i röstades två nya medlemmar in i styrelsen. Rikard Johansson, som är nyinflyttad i 6A, och Lorant Alföldi som bor i 8B. Det är bra att vi återigen blir fulltaliga i styrelsen då vi har många projekt på gång nu till våren.

Resultat av extrastämman
Extrastämman som hölls den 15:e december röstade så gott som enhälligt för att gå vidare med styrelsens förslag om att renovera dels gamla ”PantoGravyr-lokalen” och dels den lilla lokalen på Humblegatan 5A för att sedan sälja dem som bostadsrätter. Vi för en dialog med en byggfirma just nu och hoppas att arbetet kommer igång snarast.

Andrahandsuthyrningar
Vi har idag ett antal olika medlemmar som hyr ut sina lägenheter i andrahand. Detta i
sig är inget problem så länge det sker enligt konstens alla regler. Den viktigaste av dessa
regler är att man har fått tillstånd från föreningen. Dessa tillstånd beviljas årsvis förutsatt att man har giltigt skäl för uthyrningen.

En otillåten andrahandsuthyrning kan leda till att man blir uppsagd och förlorar sin
bostadsrätt, det skulle alltså leda till att man blir tvungen att sälja. Vi vill självklart inte att
någon ska hamna i den situationen så var noga med att ansöka!

OM det är så att någon i föreningen hyr ut sin lägenhet i andrahand utan att ha ansökt och fått tillstånd, gör det snarast…

Vinterunderhåll och leverantörer
Vinterunderhållet kommer i år att skötas av DCE Fastighetsteknik. De är nya hos oss och har hittills skött sig riktigt bra. Vi har planer på att de ska få ta över fler ansvarsområden
som exempelvis utemiljön. Detta för att vi får ett bättre pris när vi samlar tjänsterna hos en
leverantör samt att det blir enklare för oss att hantera med en kontaktperson.

Tömning av skyddsrum
Våra skyddsrum och andra gemensamma utrymmen ska inom kort göras i ordning. I flera av dessa utrymmen finns det idag möbler och andra saker som inte borde finnas där. Det är förståeligt att man som boende i husen passar på att utnyttja ett utrymme som ingen annan använder för att förvara lite möbler eller annat som man kanske inte får plats med i sitt vindsförråd,men nu försvinner tyvärr den möjligheten.

Snarast möjligt måste alla de som har möbler eller annat stående i föreningens gemensamma utrymmen se till att allt ni tar bort allt som är ert. Det som ändå står kvar efter den 1:a februari kommer att hanteras som hittegods och forslas bort. Vill du hyra förråd eller källarlokal?

De utrymmen som vi skriver om ovan kommer alltså att bli möjliga att hyra. Om det är någon som är intresserad av att hyra extra förrådsutrymme eller en lokal för att driva någon verksamhet eller hobby så hör gärna av er till styrelsen.

Garageportarna byts ut
Garageportarna har sedan flera år tillbaka sjungit på sista versen och de kommer bytas ut någon gång under våren. De kommer ersättas av portar i stål som är tåligare är de i trä som vi har idag samt i stort sett underhållsfria. Den röda färgen kommer vi inte heller att behålla, de nya kommer vara grå, detta för att de ska bli mindre iögonfallande och smälta ihop mer med sockeln på husen.

I samband med, men inte därför, kommer en höjning av avgiften för garageplatserna och även parkeringsplatserna att göras. Avgifterna är idag inte marknadsmässiga men de måste de vara eftersom vi har så få bilplatser inom föreningen. Hade vi haft en parkeringsplats per lägenhet hade de kunnat vara subventionerade, men som situationen är idag måste de reflektera priserna på marknaden.

Sopskåp med lås
Under våren kommer vi också att ställa ut sopskåp som våra sopkärl ska placeras in. Dessa skåp kommer att vara låsta så endast vi som bor i Brf Åkeriet kan nyttja dem och inkasten kommer vara mindre eftersom endast hushållssopor, tidningar och matavfall skall slängas i dem. Med denna åtgärd så hoppas vi att vi en gång för alla får ordning på
problemen med överfulla kärl och felkastade sopor.

Med vänlig hälsning / Er Styrelse

Sida 1 av 3

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén