Tid: tisdag den 2 september klockan 19:00

Plats: Trädgårdsgatan 6b Källaren

Du kallas härmed till extrastämma i bostadsrättsföreningen Åkeriet. Extrastämman är sammankallad av styrelsen. Kan du inte närvara bör du ställa ombud i ditt ställe. För att ombudet ska kunna utöva rösträtt krävs att denne utrustats med en fullmakt, och antingen är medlem i föreningen eller är närstående som sammanbor med fullmaktsgivaren. Det går inte att e-posta en fullmakt utan den måste vara i original med underskrift. För närmare information hänvisas till stadgarna.

Varmt välkomna!

Dagordning:

1) Stämmans öppnande

2) Godkännande av dagordning

3) Val av stämmoordförande

4) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

5) Val av två justeringsmän tillika rösträknare

6) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

7) Fastställande av röstlängd

8) Styrelsens proposition (se nedan)

9) Stämmans avslutas

Proposition mandat till avyttring av hyreslokal

Bakgrund till propositionen:

Tidigare under året har hyresgästen Y2 anläggning sagt upp sitt avtal på den hyreslokal de för närvarande disponerar på kortsidan av Trädgårdsgatan 8, Y2 förväntas flytta ut under slutet av augusti. I samband med detta har två av föreningens medlemmar fam. Johansson Haas samt fam. Svanbom inkommit med ett förslag som innebär att de köper loss en del utav lokalen för att disponera som gillestuga (del 2 enligt skissen nedan). Styrelsen har därefter undersökt möjligheten att sälja av kvarvarande del (del 1 enligt skissen nedan) utav lokalen och bedömer möjligheten till detta som god.

Styrelsens förslag:

Att stämman ger styrelsen mandat att sälja del 2 utav lokalen till fam. Svanbom och fam. Johansson Haas samt omvandla del 1 till bostadsrätt för försäljning. Försäljning kommer endast att ske till ett pris som bedöms vara marknadsmässigt. Försäljning kommer inte att ske ifall kostnaderna för ombyggnation till bostadsrätt bedöms som oproportionerliga.

Genom att sälja av lokalen får föreningen in välbehövliga pengar från köpeskillingen samtidigt som föreningen får ökade intäkter i form utav avgifter. Föreningens vinst vid försäljning av hela lokalen förväntas uppgå till ca 1,3-1,5milj kr efter omkostnader för ombyggnation och intäkter från avgifter förväntas till ca 70tkr/år. Detta är att jämföra med de ca 100tkr/år föreningen får in vid fortsatt uthyrning ifall en ny hyresgäst kan hittas.

Ifall övriga medlemmar önskar inkomma med intresse utav lokalen kontakta styrelsen.

extrastämma lokal