Resultat av extrastämman den 2 september

Dagordning

1) Stämman påbörjades 19.04.

2) Dagordningen godkändes.

3) Christoffer Holmberg utsågs till stämmoordförande

4) Leonardo Arias anmäldes till protokollordförande.

5) Kari Vikslätt och David Öhlin valdes till justeringsmän tillika rösträknare.

6) Stämman blev stadgeenligt utlyst enligt deltagarna.

7) Röstlängden fastställdes till 19 (nitton) röstberättigade personer.

8) Föredragning av styrelsens proposition och röstande därav: propositionen röstades igenom med 15 av 19 röster.

9) Stämman avslutades kl. 19.50

 

Räkneexempel_ombyggnation_Y2