Bredband
De som ännu inte har ringt och anmält sig till Bredbandsbolaget (0770-777 000, 08:00-22:00) påminns att göra så – modem och HD TV-box är gratis om beställningen görs innan 1 Oktober, ingen startavgift skall betalas. Månadsavgiften om 264 kr kommer att läggas på avin för samtliga. September månad kommer retroaktivt på nästkommande avi. 

Fjärrvärme
Styrelsen håller just nu på att realisera omfattande renovering av fjärrvärmecentralen. Tidigare har ett antal offerter tagits in, och dessa har jämförts. För att uppfylla arbetsmiljökrav som ställts på centralen kommer en dörr sättas in i fasaden på 5:ans kortsida där det idag sitter ett fönster (fönstret kommer att flyttas för att ge bättre ljus i hyreslokalen som ligger invid). Detta kräver bygglov vilket har ansökts om och just nu inväntar vi svar (samt att kompletterande uppgifter efterfrågats).

Sophantering
Sopsituationen har ju som bekant varit på tapeten flera år, men skjutits på framtiden. Styrelsen har idag en tänkt lösning med så kallade sopkärlsskåp, som kommer bli låsbara för att slippa grannarnas sopor (ett problem som minskat tack vare engagerade medlemmar – tack Kari m.fl.). Denna investering måste vägas samman med ekonomin (kostnaden för dessa skåp är i samma storleksordning som kostnaden för renoveringen av fjärrvärmecentralen) och ställas mot andra förbättringsarbeten. Vi kommer dessutom behöva ett byggnadslov för detta. Styrelsen kommer ta fram en underhållsplan med hjälp av en tredje part för att tillse rätt prioritetsordning. Detta är ett arbete som eftersatts i många år i föreningen.

Ändock påpekar styrelsen vikten av att medlemmarna tillser god vana att kompostera och slänga skrymmande kartonger/emballage i den kommunala återvinningen på Trädgårdsgatan 21 – detta gäller nu, och kommer likväl gälla den dagen vi har kärlskåp.

Ombyggnation
Grannfastigheten kommer som tidigare meddelats rivas och ett nytt hyreshus skall byggas. Arbetet kommer pågå i två år – med start inom någon månad (enligt uppgift). Styrelsen tillsammans med engagerad medlem kommer se över vilka juridiska åtgärder som måste vitas för att skydda fastigheten och ombesörja god boendemiljö under denna period.
Vänligen,
Styrelsen Brf Åkeriet