Brf Åkeriet kallar till extrastämma

Onsdag den 21 mars kl.19:00
Matsalen Lilla Albyskola,
Humblegatan 19-23

Extrastämman är sammankallad med anledning av förändringar i föreningens stadgar efter en lagändring. De nya stadgarna ska vara uppdaterade och antagna innan den 30 juni 2018 och en stadgeändring kräver beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor, därav denna kallelse till extrastämma.

I tillägg till ovan har en utav medlemmarna i valberedningen flyttat från föreningen och det ska därför välja in en ny person i valberedningen.

Kan du inte närvara bör du ställa ombud i ditt ställe. För att ombudet ska kunna utöva rösträtt krävs att denne utrustats med en fullmakt, och antingen är medlem i föreningen eller närstående som sammanbor med fullmaktsgivaren. Det går inte att e-posta en fullmakt utan den måste vara i orginal med underskrift. För närmare information hänvisas till stadgarna.

Dagordningen samt förslag till nya stadgarna har delat ut i era brevlådor.

Varmt välkomna!