Torsdagen den 23 maj kl 19.00 

Franstorpsvägen 7 

Vänligen observera lokalbyte från tidigare årsstämmor 

Du kallas härmed till ordinarie årsmöte i bostadsrättsföreningen Åkeriet. Kan du inte närvara bör du ställa ombud i ditt ställe. För att ombudet ska kunna utöva rösträtt krävs att denne utrustats med en fullmakt, och antingen är medlem i föreningen eller närstående som sammanbor med fullmaktsgivaren. Det går inte att e-posta en fullmakt utan den måste vara i original med underskrift. För närmare information hänvisas till stadgarna. 

Årsredovisningen finner ni separat till denna kallelse och den kommer även läggas ut på hemsidan. 

Varmt välkomna! 

Dagordning: 

På ordinarie föreningsstämma skall förekomma: 

1. Stämmans öppnande. 

2. Godkännande av dagordning. 

3. Val av stämmoordförande. 

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare. 

5. Fråga om närvarorätt på stämman 

6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 

7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst. 

8. Fastställande av röstlängd. 

9. Föredragning av styrelsens årsredovisning. 

10. Föredragning av revisorns berättelse. 

11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. 

12. Beslut om resultatdisposition. 

13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. 

14. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår. 

15. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter. 

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter. 

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 

18. Val av valberedning 

19. Beslut om bredband/tv-anslutning enligt framtagna förslag i bilaga 1 

20. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt § 38 (motioner). 

21. Stämmans avslutande.