ÅRSMÖTE

Föreningsstämma 2021 i Brf Åkeriet

Torsdagen den 20 maj kl. 19.00 

Utomhus utanför tvättstugan vid Humblegatan 5

Du kallas härmed till ordinarie årsmöte i bostadsrättsföreningen Åkeriet. Med anledning av COVID-19 beaktar styrelsen risken med att sammanträda fysiskt. Därmed har styrelsen beslutat att stämman kommer hållas utomhus på föreningens mark utanför tvättstugan vid Humblegatan 5. Med detta sagt är det viktigt att man som medmänniska tar sitt ansvar och stannar hemma om man visat på symptom eller blivit exponerad. Förändras läget på något sätt så kommer informationen att kommuniceras ut. Vi ber samtliga medlemmar att hålla avstånd till varandra under föreningsstämman. Enligt en tillfällig lag får en medlem fritt välja ombud oavsett vad som står i stadgarna samt att ett ombud får företräda fler än en medlem. 

Utöver detta ser vi helst att endast en person per hushåll kommer. 

Glöm inte heller att ta med årsredovisningen till årsstämman.

Varmt välkomna!  

Dagordning: 

På ordinarie föreningsstämma skall förekomma:

 1. Stämmans öppnande.
 2. Godkännande av dagordning.
 3. Val av stämmoordförande.
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
 5. Fråga om närvarorätt på stämman
 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
 8. Fastställande av röstlängd.
 9. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
 10. Föredragning av revisorns berättelse.
 11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
 12. Beslut om resultatdisposition.
 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 14. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.
 15. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 17. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 18. Val av valberedning
 19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt § 38 (motioner).
 20. Stämmans avslutande.