Brf Åkeriet

... i Sundbyberg

Extrastämma 2015-12-15

Inval av ytterligare styrelsemedlemmar
Lóránt Alföldi samt Rikard Johansson röstades in i styrelsen med 18 av 18 röster.

Motioner om ombildning av företagslokaler till bostadsrätter
Föreningen har två företagslokaler som medlemmarna beslutade skall ombildas till bostadsrätter. Motion 1B och 2B röstades igenom.

Motion 1B
Föreningen ombildar Lokal H5A till bostadsrätt och säljer den efter renovering har skett.

Motion 2B
Föreningen ombildar Lokal T4 till bostadsrätt och säljer den efter renovering har skett.

Nyhetsbrev 2015-11-02

Förändringar i föreningens styrelse
Styrelsens ordinarie ordförande samt sekreterare avgick i sep då de inte längre hade möjlighet att fortsätta. Styrelsen tackar dem för deras insats.

Johan Båverud tar steget från vice ordförande till ordförande.  Suppleanterna Leo Arias och Patricio Riquelme tillfrågades. Patricio tar rollen som t.f. sekreterare. Leo kan ej kliva in som ledamot men han har dock förtjänstfullt jobbat med projekt för föreningen, utöver sin tidigare insats som ledamot.

Antalet ledamöter minskar från fem till fyra och platsen som vice ordförande står vakant. Styrelsen har en fortsatt hög ambitionsnivå och många viktiga projekt utöver den dagliga driften, t ex att finna finansiering av underhållsplanen. Styrelsen vill därför snarast fylla
posten som vice ordförande och suppleant och vi välkomnar dig att höra av dig om du är nyfiken på vad arbete i styrelsen innebär.

Ekonomi
Styrelsen har träffat Swedbank där föreningen har sina lån. På mötet lade vi om ett stort lån till en mycket lägre ränta än tidigare vilket ger oss betydligt lägre ränteavgifter.

Föreningen bildar ny bostad?
Pantogravyr AB har pga pension lagt ner sin verksamhet vid kortsidan på 4A. Lokalen har ett spännande läge på bottenplan med fönster och egen entré mot huvudgatan. Styrelsen
undersöker därför möjligheten att ombilda lokalen till bostadsrätt och sedan sälja den.

Leverantörer
Styrelsen har gjort en översyn av våra leverantörer i syfte att få bättre priser och kvalitet. Då svaga insatser uppdagats har vi samlat in offerter från nya leverantörer och står inför
byten och omförhandlingar.

Styrelsen upphandlar nya sopkärl
För en renare utomhusmiljö upphandlar vi nya och säkrare sopkärl med lås. Vi hoppas på
leverans runt årsskiftet.

Extrastämma
Styrelsen avser utlysa en extrastämma inom kort. Detta för att nya ledamöter och suppleanter ska kunna tillträda i styrelsen samt för att få mandat från er boende till att ombilda Pantogravyrs fd lokal till bostadsrätt.

Vänligen, Styrelsen Brf Åkeriet

Nyhetsbrev 2015-06-16

Hej grannar och medlemmar!
Nedan följer lite matnyttig information och nyheter från er styrelse.

Ny Styrelse
Föreningen hade den 18:e Maj årsstämma och den renderade i en ny styrelse. Laguppställningen som ska försöka fortsätta styra vår förening i en positiv riktning både ekonomiskt och trivselmässigt består av:

Christoffer Holmberg (Ordförande)
Johan Båverud (Vice Ordförande)
Inger Lindbäck (Kassör)
Linda Pettersson von Rosen (Sekreterare)
Jesper Schmidt (Ledamot)

Utöver dem valdes även två suppleanter,
Leo Arias samt Patricio Riquelme.

Underhållsplan för fastigheterna
Föreningen har sedan bildandet saknat en underhållsplan, men den föregående styrelsen startade upp ett projekt kring detta och vi i den nya styrelsen kommer lägga hög prioritet på att driva det i mål. Fastigheterna har redan blivit besiktigade av en firma som specialiserar sig på att ta fram just underhållsplaner och vi förväntar oss en färdig underhållsplan i augusti.

Övernattningslägenheten stängd i juli?
Alla medlemmar har möjligheten att hyra vår övernattningslägenhet för tillresta nära och kära till en billig peng, men eftersom intresset för att hjälpa till med jobbet kring uthyrningen är lågt, och ingen av de som för tillfället är engagerade i detta är hemma, så ser det tyvärr ut som att vi kommer behöva stänga lägenheten under juli.
Detta kan undvikas om någon eller några av er medlemmar som är hemma under juli kan tänka er att ställa upp. Maila info@brfakeriet.se om ni vill hjälpa till.

Bygget bredvid
Rivningen av vår grannfastighet har väl ingen missat och här hittar ni pdfer med ritningar och bilder på hur fastigheten kommer se ut när det är klart.
Planbeskrivning och bilder
Plankarta

Bilder från Wåhlins Fastigheter samt Sundbyberg Kommuns hemsida:

Om det är någon som har några frågor kring bygget är det bäst att vända sig direkt till Järntorget och de kan man antingen besöka fysiskt i lokalen som de hyr av oss på Trädgårdsgatan 8 eller så kontaktar man deras projektledare Markus på telefonnr: 070-104 41 22.

Sophanteringen
En vanligt återkommande punkt i nyhetsbrev, och dessvärre alltid en tråkig sådan, men den måste tyvärr tas upp igen. Vi har problem med överfulla kärl som skapar en tråkig miljö för oss boende, men en utmärkt miljö för skadedjur. Vi vet att detta dels beror på att även folk som inte bor i föreningen kastar sopor i våra kärl men också på grund av att vi är lite slarviga ibland och slänger i sådant som egentligen ska lämnas vid en återvinnings- station.
Vi ser över möjligheterna att lösa problemet med obehöriga sopkastare men lösningen på slarvet vet vi alla redan vad den är. 🙂
Det kan tyckas konstigt att sophanteringen får så mycket uppmärksamhet, men det handlar om en stor extra kostnad för föreningen, dvs alla oss medlemmar, som kan undvikas genom väldigt liten insats från just oss medlemmar.

Uppdatering av hemsidan
Föreningens hemsida www.brfakeriet.se kommer inom kort att uppdateras och fräschas till. Där finns redan idag mycket information man behöver som medlem men framöver ska man även kunna hitta aktuella nyheter, gamla nyhetsbrev och annat av intresse.

Slutligen vill vi önska alla våra grannar och medlemmar en riktigt härlig sommar!

Frågor, funderingar, förslag?
Kontakta Styrelsen på info@brfakeriet.se

Information om bredbandsbytet

Boende som har frågor om bredbandsinstallationen kan höra av sig direkt till Henrik Förlin på 073-663 99 12 (vår kontaktperson på installationsfirman), övriga ärenden hänvisas till Bredbandsbolagets support (0770-777 000).

Vänligen,

Styrelsen BRF Åkeriet

www.brfakeriet.se

info@brfakeriet.se

Nyhetsbrev 2014-09-16

Bredband
De som ännu inte har ringt och anmält sig till Bredbandsbolaget (0770-777 000, 08:00-22:00) påminns att göra så – modem och HD TV-box är gratis om beställningen görs innan 1 Oktober, ingen startavgift skall betalas. Månadsavgiften om 264 kr kommer att läggas på avin för samtliga. September månad kommer retroaktivt på nästkommande avi. 

Fjärrvärme
Styrelsen håller just nu på att realisera omfattande renovering av fjärrvärmecentralen. Tidigare har ett antal offerter tagits in, och dessa har jämförts. För att uppfylla arbetsmiljökrav som ställts på centralen kommer en dörr sättas in i fasaden på 5:ans kortsida där det idag sitter ett fönster (fönstret kommer att flyttas för att ge bättre ljus i hyreslokalen som ligger invid). Detta kräver bygglov vilket har ansökts om och just nu inväntar vi svar (samt att kompletterande uppgifter efterfrågats).

Sophantering
Sopsituationen har ju som bekant varit på tapeten flera år, men skjutits på framtiden. Styrelsen har idag en tänkt lösning med så kallade sopkärlsskåp, som kommer bli låsbara för att slippa grannarnas sopor (ett problem som minskat tack vare engagerade medlemmar – tack Kari m.fl.). Denna investering måste vägas samman med ekonomin (kostnaden för dessa skåp är i samma storleksordning som kostnaden för renoveringen av fjärrvärmecentralen) och ställas mot andra förbättringsarbeten. Vi kommer dessutom behöva ett byggnadslov för detta. Styrelsen kommer ta fram en underhållsplan med hjälp av en tredje part för att tillse rätt prioritetsordning. Detta är ett arbete som eftersatts i många år i föreningen.

Ändock påpekar styrelsen vikten av att medlemmarna tillser god vana att kompostera och slänga skrymmande kartonger/emballage i den kommunala återvinningen på Trädgårdsgatan 21 – detta gäller nu, och kommer likväl gälla den dagen vi har kärlskåp.

Ombyggnation
Grannfastigheten kommer som tidigare meddelats rivas och ett nytt hyreshus skall byggas. Arbetet kommer pågå i två år – med start inom någon månad (enligt uppgift). Styrelsen tillsammans med engagerad medlem kommer se över vilka juridiska åtgärder som måste vitas för att skydda fastigheten och ombesörja god boendemiljö under denna period.
Vänligen,
Styrelsen Brf Åkeriet

Resultat extrastämman plus räkneexempel

Resultat av extrastämman den 2 september

Dagordning

1) Stämman påbörjades 19.04.

2) Dagordningen godkändes.

3) Christoffer Holmberg utsågs till stämmoordförande

4) Leonardo Arias anmäldes till protokollordförande.

5) Kari Vikslätt och David Öhlin valdes till justeringsmän tillika rösträknare.

6) Stämman blev stadgeenligt utlyst enligt deltagarna.

7) Röstlängden fastställdes till 19 (nitton) röstberättigade personer.

8) Föredragning av styrelsens proposition och röstande därav: propositionen röstades igenom med 15 av 19 röster.

9) Stämman avslutades kl. 19.50

 

Räkneexempel_ombyggnation_Y2

Extrastämma i Brf Åkeriet

Tid: tisdag den 2 september klockan 19:00

Plats: Trädgårdsgatan 6b Källaren

Du kallas härmed till extrastämma i bostadsrättsföreningen Åkeriet. Extrastämman är sammankallad av styrelsen. Kan du inte närvara bör du ställa ombud i ditt ställe. För att ombudet ska kunna utöva rösträtt krävs att denne utrustats med en fullmakt, och antingen är medlem i föreningen eller är närstående som sammanbor med fullmaktsgivaren. Det går inte att e-posta en fullmakt utan den måste vara i original med underskrift. För närmare information hänvisas till stadgarna.

Varmt välkomna!

Dagordning:

1) Stämmans öppnande

2) Godkännande av dagordning

3) Val av stämmoordförande

4) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

5) Val av två justeringsmän tillika rösträknare

6) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

7) Fastställande av röstlängd

8) Styrelsens proposition (se nedan)

9) Stämmans avslutas

Proposition mandat till avyttring av hyreslokal

Bakgrund till propositionen:

Tidigare under året har hyresgästen Y2 anläggning sagt upp sitt avtal på den hyreslokal de för närvarande disponerar på kortsidan av Trädgårdsgatan 8, Y2 förväntas flytta ut under slutet av augusti. I samband med detta har två av föreningens medlemmar fam. Johansson Haas samt fam. Svanbom inkommit med ett förslag som innebär att de köper loss en del utav lokalen för att disponera som gillestuga (del 2 enligt skissen nedan). Styrelsen har därefter undersökt möjligheten att sälja av kvarvarande del (del 1 enligt skissen nedan) utav lokalen och bedömer möjligheten till detta som god.

Styrelsens förslag:

Att stämman ger styrelsen mandat att sälja del 2 utav lokalen till fam. Svanbom och fam. Johansson Haas samt omvandla del 1 till bostadsrätt för försäljning. Försäljning kommer endast att ske till ett pris som bedöms vara marknadsmässigt. Försäljning kommer inte att ske ifall kostnaderna för ombyggnation till bostadsrätt bedöms som oproportionerliga.

Genom att sälja av lokalen får föreningen in välbehövliga pengar från köpeskillingen samtidigt som föreningen får ökade intäkter i form utav avgifter. Föreningens vinst vid försäljning av hela lokalen förväntas uppgå till ca 1,3-1,5milj kr efter omkostnader för ombyggnation och intäkter från avgifter förväntas till ca 70tkr/år. Detta är att jämföra med de ca 100tkr/år föreningen får in vid fortsatt uthyrning ifall en ny hyresgäst kan hittas.

Ifall övriga medlemmar önskar inkomma med intresse utav lokalen kontakta styrelsen.

extrastämma lokal

Nyhetsbrev Brf Åkeriet den 25 juni 2014

Vi påminner om att igångsättningsdatumet för bredbandet är den 1:a september. Bredbandsbolaget rekommenderar fyra veckors överlapp med tidigare leverantör för de som absolut inte vill riskera att vara utan Internet.

Fastigheten Åkeriet 4, våra grannar vid Humblegatan och Landsvägen, kommer att rivas. Istället kommer ett nytt åttavåningars bostadshus upprättas med etapper mot gavlar ned till tre våningar, huset kommer fortfarande angränsa mot 5:ans fasad. Bygglov har utfärdats för den detaljplan som fanns sedan tidigare. För frågor och eventuella invändningar hänvisas ni till stadsbyggnads- och miljönämnden i Sundbyberg.

Vi vill dessutom påminna om gymrabatten som erbjuds föreningens medlemmar hos World Class (ange att ni tillhör Brf Åkeriet).

I ett försök att återställa gräsmattan intill sandlådan mellan 8:an och 5:an ber vi er att undvika att gå på det nysådda gräset. Trädgårdsgruppen har dessutom ställt ut en blomkruka vid varje entré för ökad trevnad, om ni ser att denna behöver vatten får ni gärna vattna.

I övrigt har Brf en ny styrelse, dessa är:

Robin Lilja, ordförande

Frida Lundqvist, kassör

Christoffer Holmberg, vice ordförande

Leo Arias, sekreterare

Ingela Haas-Johansson, ledamot

Djordje Durmic, suppleant

Slutligen vill vi i styrelsen passa på och önska alla våra medlemmar en trevlig sommar!

Årsstämma den 22 maj kl 19 i Lilla Alby skola

Brf Åkeriets årsstämma kommer hållas torsdagen den 22 maj kl 19 i matsalen i Lilla Alby skola. Separat kallelse kommer 2-4 veckor före årsstämman. Sista datum för dig som medlem i föreningen att lämna in en motion är 30 april. Mer om detta kommer tillsammans med kallelsen.

Resultat av extrastämma om bredband

Brf Åkeriet hade extrastämma den 4 februari. Motionen rörde om föreningen skulle gruppanslutas hos Bredbandsbolaget som sin tur installerar fiber i föreningens fastigheter.

Resultatet av omröstningen blev att föreningen gruppansluter sig till Bredbandsbolaget (preliminärt senast augusti). Avtalet löper i 5 år och innebär att alla bostäder får bredband via fiber 100 Mbit, fast telefoni utan månadskostnad samt digital-tv med grundpaket T-1 Bas för totalt endast 264 kr/mån (värde över 500 kr/mån). Kostnaden läggs på de boendes månadsavgift.

Närmare information kommer till de boende samt under fliken Om Brf Åkeriets hus och förening.

Sida 2 av 3

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén